טיפול בהתקרחות ושיער דליל » שאלות נפוצות

לשיחה עם צוות היועצים:

שאלות נפוצות

לפניכם רשימת שאלות נפוצות. לצפיה בתשובה – לחצו על השאלה.
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונשמח לענות על כל שאלה נוספת.

לא. עם זאת, כיוון שפעולת המכשיר כוללת עירור והמרצת הקרקפת, היא מלווה בתחושת עקצוץ קלה שפוסקת בתום השימוש. חשוב לציין כי תחושת העקצוץ היא חלק מהטיפול.
במקרים חריגים עלול להיווצר גירוי בעור הקרקפת (בדרך כלל עקב שימוש יתר או הפעלת לחץ גדול מדי על הקרקפת בעת הטיפול), במקרים אלה מומלץ להפסיק את הטיפול למספר ימים, ולהמשיך לאחר מכן בצורה מתונה יותר.
למכשיר הריג’ן קיים אישור משרד הבריאות.
אישור אמ”ר מס: 30870003
 

במידה ויש חשש שהתדלדלות השיער או ההתקרחות נובעת ממחלת עור או מסיבה רפואית, מומלץ להיוועץ ברופא על מנת לטפל בבעיה הרפואית לפני תחילת הטיפול. אם אינך סובל/ת ממחלת עור בקרקפת, אין צורך להיוועץ ברופא, שכן פעולת ה-Hairegen  מקומית, לא נוגדת טיפול אחר, אינה כרוכה בתופעות לוואי ומשפיעה רק על עור הקרקפת ועל זקיקי השיער.

אם הפסקת השימוש היא זמנית וקצרה (עד חודש חודשיים), בדרך כלל לא תתחדש הנשירה. במידה והשימוש במכשיר יופסק לחלוטין, לאחר מספר חודשים יתחדש תהליך נשירת השיער, ההתדלדלות וההתקרחות.

מכיוון שגוף האדם אינו מסוגל לייצר זקיקים חדשים, לאחר שהשיער והזקיקים הקיימים בתחילת הטיפול ישתקמו (בדרך כלל תהליך השיקום אורך מעל שנה) ירד מינון הטיפולים בהתאם להמלצות יצרן המכשיר – בדרך כלל 2-3 פעמים בשבוע למשך 5 דקות.

המכשיר עובד על בסיס יכולתו של הגוף לשקם את עצמו. ה- Hairegen עוזר למצות את פוטנציאל השיקום של כל אחד ואחת על פי המצב ההתחלתי של שיערו עם תחילת השימוש במכשיר.Hairegen מעורר זקיקי שיער רדומים בעלי פוטנציאל שיקומי. עם זאת, מצבים של התקרחות על רקע בעיות רפואיות או מתח נפשי קיצוני, מפריעים לפעולת השיקום של המכשיר. מסיבה זו, מציעה הריג’ן אבחון אונליין, בוא נבצע בדיקות התאמה ותיאום ציפיות ללא התחייבות, טרם תחילת הטיפול.

הקפדה על שימוש יומי, למשך מספר דקות (תכנית הטיפול נמסרת ע”י המאבחן במעד הרכישה), תביא לשיפור משמעותי. המכשיר תוכנן לתת תוצאות טובות בטיפול יומי אחד של בין 5-8 דקות. עם זאת ביצוע טיפול נוסף או אף שני טיפולים נוספים מותר ומשפר לעיתים את התוצאות.

המכשיר מכבה את עצמו בתום תכנית הטיפול שנבחרה – בנוסף ישמע צליל כיבוי ונורת החיווי תהבהב פעמיים באדום לחיווי שתכנית הטיפול הסתיימה.

תקנון מבצע “חבר מביא חבר”

 1. מבוא

 • פיילוג’יקס טכנולוגיות שיער בע”מ ח.פ 516363264 (להלן: “החברה”. מקיימת מבצע ” חבר מביא חבר” (להלן: “המבצע (.” תנאי ההשתתפות במבצע יובאו להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון”).

 • התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע . בעצם השתתפותו, מסכים ומקבל על עצמו המשתמש את כל התנאים כאמור. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואת עצם ההשתתפות במבצע.

 • הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם בפוסטים בפייסבוק ובאתר החברה https://www.hairegen.co.il.  החברה שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

 • לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל החברה בכתובת info@pilogicsltd.com.
  או בטלפון 1800-66-55-44.

 1. פרשנות

 • המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.

 • סעיפי התקנון נכתבו בגוף יחיד ובלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים, יחיד כרבים ולהיפך.

 1. ההטבה

מחסנית למכשיר Hairegen התואמת לסוג המכשיר אותו רכש הלקוח המשתתף במבצע בשווי של עד 569 ₪. ההטבה תינתן “ללקוח המזמין” ול”חבר המוזמן”.

 1. זכאות להטבה

 • כל אדם שהוזמן (להלן: “החבר המוזמן (” על ידי לקוח החברה (להלן: “הלקוח המזמין”) לרכוש מוצר ממוצרי החברה המשתתפים במבצע, זכאי להטבה ובתנאי שיתקיימו לגביו רצף הפעולות הבאות:

 • החבר המוזמן ציין בעת הליך פתיחת הרכישה כי הופנה לחברה על ידי הלקוח המזמין.

 • החבר המוזמן רכש מכשיר מאחת החבילות המשתתפות במבצע:

 • Hairegen Ultimate

 • Hairegen Pro

 • Hairegen Plus

 • החבר המוזמן לא החזיר את המכשיר שרכש בתוך 14 יום.

 • מובהר כי במידה ויותר מלקוח אחד הזמין חבר מוזמן מסוים, יהיה זכאי רק לקוח מזמין אחד להטבה וזהותו תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 • למען הסר ספק, היה והלקוח המזמין רכש יותר ממכשיר אחד, הוא יהיה זכאי להטבה אחת בלבד.

 • מובהר כי רכישת מכשירים נוספים על ידי הלקוח המוזמן לא תזכה את הלקוח המזמין או המוזמן בהטבת חבר מביא חבר.

 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהא רשאית שלא למסור את ההטבה ללקוח מזמין שהשיג זכאותו להטבה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 • לקוח מזמין לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה אם החזיר בעצמו את המכשיר שרכש עבור זיכוי כספי. במידה והלקוח המזמין יחזיר את המכשיר לאחר קבלת ההטבה, שווי ההטבה יקוזז מן ההחזר.

 • במידה וחבר מוזמן החזיר את המכשיר לאחר קבלת ההטבה, שווי ההטבה יקוזז מן ההחזר.

 1. הודעה על קבלת ההטבה

החברה תשלח הודעה על הזכאות להטבה ללקוח המזמין ולחבר המוזמן בתוך 14 יום מקבלת התשלום מאת הלקוח המוזמן.

 1. משלוח

החברה תשלח את ההטבה לכתובת הרשומה במערכת החברה אל הלקוח המזמין או לכתובת אחרת אוה יספק עם מימוש ההטבה. החברה תשלח את ההטבה ללקוח המוזמן בכל זמן שירצה, החל משישה חודשים ועד שנה מרכישת המכשיר.

 1. תקופת המבצע

 • המבצע יהיה בתוקף החל מיום 1.7.2023 ועד ליום 31.7.2023 כולל. (להלן: “תקופת המבצע).

 • החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות להקדים או לדחות את מועד סיום תקופת המבצע, מבלי לתת הודעה מראש, ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 • ללא כפל מבצעים.

 1. כללי

 • תקנון המבצע הרשמי יהיה ניתן לעיון במשרדי עורכת המבצע ובאתר – www.hairegen.co.il

 • בכל מקרה בו יפר משתתף המבצע את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת המבצע. עורכת המבצע תהיה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכייתו והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לאמור לעיל.

 • החברה תהא רשאית לעדכן את פרטי המבצע ו/או תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

 • בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר משתתף במבצע, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 • החברה תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 • המשתתף פוטר בזאת את החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.

 1. דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

Skip to content